Veerkracht

Door dr. Vincent Roep

Veerkracht

DE VEERKRACHT VAN KMO’S IN SURINAME

‘De veerkracht van KMO’s in Suriname’ is de titel van het artikel dat dr. Vincent Roep onlangs heeft gepubliceerd in de e-journal van de Anton de Kom Universiteit. Het Academic Journal of Suriname (AJS) biedt aan wetenschappers aan de Anton de Kom Universiteit en andere wetenschappers en academici de gelegenheid om hun artikelen te publiceren.

 

Surinaamse KMO’s hebben grote veerkracht

KMO’s in Suriname hebben voor en gedurende de wereldwijde economische crisis die van 2007 tot en met  2017 heeft geduurd deze grote veerkracht getoond. De productiviteit van deze bedrijfssector  is in deze periode merkbaar gestegen. Hoewel veel KMO’s vanaf 2014 harde klappen hebben geïncasseerd, heeft de bedrijfssector als geheel de wereldwijde economische crisis goed doorstaan. Door hun geringe afhankelijkheid van formele afzetmarkten en van formele kredietverstrekking zijn de ‘small businesses’  in staat om sneller en flexibeler dan grote ondernemingen te reageren bij blootstelling aan plotselinge disrupties. Het onderzoek van Roep wijst verder uit dat directe subsidies aan KMO’s niet bijdragen aan groei en bestendiging van hun veerkracht.

Bestendigen veerkracht

De overheid kan zich concentreren op het scheppen van een ondernemingsklimaat dat de groei van KMO’s bevorderd en op het prikkelen van de particuliere sector om adviesdiensten voor het realiseren van nieuwe zakelijke kansen (business development services) aan te bieden. Verder zal de overheid een bijdrage moeten leveren aan het ontstaan en het ontwikkelen van clusters die de ontwikkeling van ‘small businesses’ ten goede moet komen. Bij het formuleren van haar clusterbeleid is voor de overheid de grote maatschappelijke uitdaging de combinatie van gerichte kennisontwikkeling en economische specialisatie. Of anders gesteld: kan overheidshandelen ertoe bijdragen dat het succes van clusters elders in de wereld gekopieerd wordt in Suriname?

 

Het belang van KMO’S

KMO’s worden over de hele wereld gezien als de motor van economische groei en werkgelegenheidsschepping. Het stimuleren van ‘small businesses’ kan een reële benadering zijn voor duurzame ontwikkeling. Dit omdat de KMO-sector schaarse bronnen mobiliseert. Verder functioneert de sector vaak als stabiliserende factor voor de binnenlandse markten en de economieën van minder ontwikkelde landen. Minder ontwikkelde landen hechten grote waarde aan KMO’s onder andere vanwege hun potentie om uit te groeien tot grotere, productievere eenheden, hun vermogen om te investeren in nieuwe technologie en de (snelle) adoptie daarvan, als ook hun veerkracht of vermogen om zich aan te passen aan nieuwe economische omstandigheden.

 

Opzet van het onderzoek

Het empirisch gedeelte van dit onderzoek is opgezet in de vorm van een meervoudige case study en is uitgevoerd gedurende de eerste helft van 2018. De onderzoeksdata is verkregen uit gestructureerde (gestandaardiseerde) open interviews met de eigenaren of de bedrijfsleiding van de onderzochte ‘small businesses’. Bij de interviews lag de focus op de onderwerpen productiviteit, concurrentievermogen en voortbestaan; factoren  die de veerkracht van KMO’s bepalen. Voor deze benadering is gekozen om vast te kunnen stellen hoe de onderzochte ondernemingen zich aanpassen aan nieuwe economische omstandigheden.

 

Het gehele artikel is te lezen op de website van het AJS

http://www.adekusjournal.com/ojs/index.php/acjoursu/article/view/10

 

Leave a Comment